privacyverklaring


Privacyverklaring

HR Café Consultancy, gevestigd te Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://hrcafe.nl | info@hrcafe.nl | +31(0)6 48 19 94 98.
Functionaris Gegevensbescherming: Renee van Eldert, te bereiken via r.vaneldert@hrcafe.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
HR Café Consultancy verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien je informatie aanvraagt:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
De persoonsgegevens die wij verwerken indien je een overeenkomst sluit voor onze dienstverlening:
– Aanspreektitel
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hrcafe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HR Café Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen bellen of e-mailen om je informatie te verstrekken over onze dienstverlening.
– Om onze dienstverlening conform overeenkomst te kunnen uitoefenen.

Geautomatiseerde besluitvorming

HR Café Consultancy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HR Café Consultancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
– Gegevens verstrekt voor het aanvragen van informatie: 1 jaar – voor statistiekdoeleinden
– Gegevens vertrekt voor het uitvoeren van onze dienstverlening: 4 jaar – voor statistiekdoeleinden
– Gegevens verwerkt in onze facturen: 7 jaar – conform Wet op de Rijksbelastingen

Delen van persoonsgegevens met derden
HR Café Consultancy verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HR Café Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘HR Café’ Consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hrcafe.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
HR Café Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HR Café Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op via info@hrcafe.nl.